حنجره

تاثیر چای و قهوه بر صدا و حنجره

/cofee

بررسی تاثیرات کافئین بر حنجره ، تارهای صوتی و صدا